TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuât an toàn về lắp đặt,sử dụng,sửa chữa – Phương pháp thử