TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ-Kiểu-Thuật ngữ và định nghĩa