TCVN 6223:1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn