TCVN 6292:1997 Chai chứa khi-Chai chứa bằng thép hàn có nạp lại