TCVN 6292:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại_Áp suất thử 6 MPa và thấp hơn.