TCVN 6396-73:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73 Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy