TCVN 6474-9:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi – Phần 9: Những quy định cụ thể.

Rules for classification and technical supervision of floating storage units – Part 9: Specific regulations.