TCVN 6485:1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn.

Liquefied petrolium gas (LPG) – The filling in transportable containers of up to 150 liter water capacity – Safety requirements.