TCVN 6486:2008  Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất- Yêu cầu về thiết kế và lắp đặt.

Liquefied petrolium gas (LPG)  – Pressurised Storage – Requirements for Design and Location of Installation.