TCVN 6553-1:1999 (ISO 6184-1 : 1985) về Hệ thống phòng nổ – Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí