TCVN 6553-2:1999 (ISO 6184-2 : 1985) về Hệ thống phòng nổ – Phần 2: Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí