TCVN 6553-4 : 1999 (ISO 6184-4 : 1985) về hệ thống phòng nổ – Phần 4: Phương pháp xác định hiệu quả của hệ thống triệt nổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành