TCVN 6874-2:2014 (ISO 11114-2:2013) về Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa – Phần 2: Vật liệu phi kim loại