TCVN 7144-5:2008 Động cơ trong Pít tông – Đặc tính– Phần 5: Dao động xoắn