TCVN 7144-6:2002 Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Đặc tính – Phần 6: Chống vượt tốc