TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006)  Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung.

Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements.