TCVN 7161-13:2009  (ISO 14520-13:2005)  Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.