TCVN 7165:2002 Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật