TCVN 7278-1:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy