• TCVN 7447-1-2010: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa