• TCVN 7447-4-42-2005: Bảo vệ an toàn -bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt