• TCVN 7447-4-44-2010: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ