• TCVN 7447-5-52-2010: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – hệ thống đi dây