• TCVN 7447-5-53-2005: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện cách ly, đóng cắt và điều khiển