• TCVN 7447-5-54-2015: ( Thay thế cho TCVN 7447-5-54-2015 tương đương IEC60364-5-54:2011) Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-bố trí nối đất và dây bảo vệ.