• TCVN 7447-5-55-2010: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – các thiết bị khác