• TCVN 7447-5-55-2015: ( Thay thế cho TCVN 7447-5-54-2010 tương đương IEC60364-5-55:2012) Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-các thiết bị điện khác