TCVN 8611:2010  Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ.

Liquefied natural gas (LNG) – Equipment and installations. Design of onshore installations.