TCVN 8612:2010  Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập.

Liquefied natural gas (LNG) – Equipment and installations – Design and testing of loading/unloading arms.