TCVN 8616:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển.

Liquefied natural gas (LNG) – Requirements for production, storage and handling.