TCVN 8753:2011 Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác.

Aerodrome – General Requirements for Design and Operations.