TCVN 9383:2012 về Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy