• TCXDVN 298-2003 Cấu kiện và các bộ phận công trình – Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương pháp tính toán