• TCXDVN 331-2004 Vật liệu xây dựng – Phương pháp thử tính không cháy