• TCXDVN 332-2004 Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị