TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới đường ống và công trình cấp nước

Water Supply – Distribution System and Facilities Design Standard.