TCXDVN 343:2005

 

Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 3: ChỈ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm