TCXDVN 344:2005Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải