TCXDVN 345:2005Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải