TCXDVN 346:2005Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm