TCXDVN 347:2005Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột