TCXDVN 348:2005Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu của tòa nhà-Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải