TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khan giả-Yêu cầu kỹ thuật