TCVN 8523:2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho ống tụt cứu người 30m