TCVN 8794:2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học