TCVN 9365:2012  Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa – thể thao