TCVN 5739:1993 Tiêu chuẩn áp dụng đối với đầu nối thiết bị chữa cháy