TCVN 5740:2009 Tiêu chuẩn áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp tráng cao su