TCVN 6103:1996 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói