TCVN 6305-1: 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng